Dolnośląskie Folkowo i Ludowo

X Ogólnopolski Konkurs Kapel i Zespołów Folklorystycznych Na Szlaku Kultur Chojnice 2023!

 Zapraszamy kapele i zespoły

na  X Ogólnopolski Konkurs Kapel i Zespołów Folklorystycznych

Na Szlaku Kultur Chojnice 2023! Termin konkursu: 3 maja 2023 (środa)

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, wypełnienie i podpisanie klauzuli RODO oraz zgłoszenia i nadesłanie na adres e-mail: dworekchojnice@gmail.com

Do zobaczenia na szlaku kultur!

Uczestnicy: kapele i zespoły ludowe śpiewacze prezentujące wybrany region kulturowy Polski 

Termin zgłoszeń: 10 kwietnia 2023 r.

Termin konkursu: 3 maja 2023 r. (środa) w Chojnickim Centrum Kultury oraz dla kapel
i zespołów korzystających z noclegu (dzień wcześniej) koncert plenerowy/zabawa w dniu 2 maja 2023 r. w godzinach popołudniowych w miejscowości Lichnowy koło Chojnic – za remizą OSP Lichnowy.

Nagrody: rzeczowe lub finansowe dla każdego uczestnika (kapeli/zespołu)

Zapewniamy: pomoc we wskazaniu miejsc noclegów dla uczestników, wyżywienie podczas konkursu i koncertu plenerowego, wspólną zabawę, opiekę organizacyjną dla każdego uczestnika w trakcie całego pobytu przez wyznaczonych koordynatorów, pomoc
w organizacji zabaw integracyjnych, zwiedzania naszej okolicy; m.in. zabytkowe miasto Chojnice oraz Park Narodowy Bory Tucholskie – kraina jezior i lasów! (woj. pomorskie)

Brak opłaty za uczestnictwo.

Zainteresowanych konkursem prosimy o kontakt! :
e-mail: dworekchojnice@gmail.com
tel.: + 48 791 507 169 
adres siedziby: ul. Swarożyca 1, 89-600 Chojnice

Filmik, który ukazuje taniec w wykonaniu przedstawicieli naszego zespołu na tle wybranych miejsc naszego regionu oraz pozostałe filmy naszego zespołu; Będziemy wdzięczni za polubienia J

https://youtu.be/bROB1o6ZR9s

Strona naszej organizacji:

https://www.facebook.com/DworekChojnice

Kapele i zespoły korzystają z noclegu i ew. wyżywienia na terenie ośrodka noclegowego na własny koszt. W sprawie noclegów należy kontaktować się  w możliwie najszybszym terminie bezpośrednio z ośrodkiem położonym nad Jeziorem Charzykowskim (7 km od Chojnic):

Ludowy Klub Sportowy

Ul. Rybacka 8

89-606 Charzykowy

Mail: lks.charzykowy@wp.pl

Tel. 607 246 630

Rezerwując noclegi prosimy wskazać nazwę imprezy: Na Szlaku Kultur.

W pokojach znajdują się łóżka, umywalki, prysznice wspólne. Zespołom i kapelom zostanie udostępniona świetlica lub inne pomieszczenie do muzykowania. Zapraszamy na stronę www.lks.charzykowy.pl

 W braku miejsc noclegowych lub niezdecydowania się na wskazane miejsce noclegowe, prosimy o kontakt, a postaramy się wskazać kolejną możliwą lokalizację na terenie naszego miasta, bądź regionu.

Pozdrawiam serdecznie! 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Dworek Polski"

Anna Piekarska - Więcławek

Tel. 791 507 169

KARTA ZGŁOSZENIA

X OGÓLNOPOLSKI KONKURS ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH
NA SZLAKU KULTUR CHOJNICE 2023
Prosimy o czytelne wypełnienie Karty Zgłoszenia (tabelę drukowanymi literami)
oraz podpisanie u dołu obu stron

Nazwa zespołu:

 

 

Kierownik zespołu:

 

 

Strona internetowa zespołu:

 

 

Telefon kontaktowy:

 

 

Jednostka delegująca:

 

 

Adres korespondencyjny:

 

 

 

Adres e – mail:

 

 

Prezentowany region kulturowy:

 

 

Potrzeby techniczne:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Przewidywany skład zespołu :

L.p.

Imię:

Nazwisko:

Nazwa instrumentu/ śpiew:

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

Informacje o zespole, które będą odczytane przed prezentacją (w tym czy zespół prezentował się w dotychczasowych edycjach konkursu Na Szlaku Kultur w Chojnicach, w jakich latach):

.………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję postanowienia Regulaminu
X Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Ludowych Na Szlaku Kultur Chojnice 2023.

Data: ……….2023 r.                                                          podpis: ……………………….

Ja, niżej podpisana/y, niniejszym wyrażam zgodę* na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) przez Stowarzyszenie „Dworek Polski” z siedzibą przy  ul. Swarożyca 1 w celu realizacji i rozliczenia Konkursu*

Wyrażam zgodę* na nieodpłatne utrwalenie, publikowanie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video zespołu przez Stowarzyszenie „Dworek Polski”. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda dotyczy zdjęć oraz nagrań video przedstawiających wizerunek członków zespołu dokumentujących wszelkie formy zajęć oraz imprez organizowanych przez Stowarzyszenie „Dworek Polski” i że posiadam do tego wymagane prawem zgody członków zespołu. Rozpowszechnianie wizerunku członków zespołu w formie zdjęć oraz nagrań video może być realizowane do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania
z wizerunku członków zespołu w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów
i środków masowego przekazu.

Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że:

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Stowarzyszenie „Dworek Polski”, ul. Swarożyca 1,
89-600 Chojnice.

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: dworekchojnice@gmail.com
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.
4. Uczestnik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed czasem cofnięcia zgody.

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Stowarzyszenia „Dworek Polski” w Chojnicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, jak również do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

7. Dane uczestnika nie będą przekazywane podmiotom przetwarzającym oraz nie przewiduje się przekazywania ich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane uczestnika będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji i rozliczenia Konkursu.

9. Decyzje wobec przetwarzania danych uczestnika nie będą podejmowane automatyczne, a dane nie będą podlegać profilowaniu.
10. Zgoda dotyczy realizowanego przez Stowarzyszenie konkursu w ramach zadania pod nazwą „Na Szlaku Kultur Majówka Chojnice 2023” oraz „Na Szlaku Kultur Majówka Gmina Chojnice 2023”

 

Miejscowość i data                                                           (podpisy osób, których dane występują w zgłoszeniu)* :

 

…………………………..…..                                                                          ……………………………...

               

 

 

*

W przypadku, gdy uczestnikiem Konkursu jest osoba nieletnia, powyższe zgody udzielane są w jej imieniu przez opiekuna prawnego.           

 

          

KARTA ZGŁOSZENIA

X OGÓLNOPOLSKI KONKURS KAPEL FOLKLORYSTYCZNYCH
NA SZLAKU KULTUR CHOJNICE 2023

Prosimy o czytelne wypełnienie Karty Zgłoszenia (tabelę drukowanymi literami)
oraz podpisanie u dołu obu stron

Nazwa kapeli:

 

 

Kierownik kapeli:

 

 

Strona internetowa kapeli:

 

 

Telefon kontaktowy:

 

 

Jednostka delegująca:

 

 

Adres korespondencyjny:

 

 

 

Adres e – mail:

 

 

Prezentowany region kulturowy:

 

 

 

Potrzeby techniczne:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Przewidywany skład kapeli:

L.p.

Imię:

Nazwisko:

Nazwa instrumentu/ śpiew:

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

Informacje o kapeli, które będą odczytane przed prezentacją konkursową (w tym czy kapela brała udział w dotychczasowej edycjach konkursu Na Szlaku Kultur, w jakich latach, jeśli tak – o dotychczasowych osiągnięciach kapeli na tym konkursie):

.………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję postanowienia

Regulaminu X Ogólnopolskiego Konkursu Kapel Ludowych Na Szlaku Kultur Chojnice 2023.

Data: ……….2023 r.                         …… ………………………………………………

 

Ja, niżej podpisana/y, niniejszym wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) przez Stowarzyszenie „Dworek Polski” z siedzibą przy  ul. Swarożyca 1 w celu realizacji i rozliczenia Konkursu*

Wyrażam zgodę* na nieodpłatne utrwalenie, publikowanie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video przez Stowarzyszenie „Dworek Polski”. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda dotyczy zdjęć oraz nagrań video przedstawiających wizerunek uczestnika kapeli dokumentujących wszelkie formy zajęć oraz imprez organizowanych Stowarzyszenie „Dworek Polski”. Rozpowszechnianie wizerunku uczestnika kapeli w formie zdjęć oraz nagrań video może być realizowane do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo
i terytorialnie) korzystania z wizerunku uczestnika kapeli w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów i środków masowego przekazu.

Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie „Dworek Polski”, ul. Swarożyca 1, 89-600 Chojnice.

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: dworekchojnice@gmail.com
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.
4. Uczestnik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed czasem cofnięcia zgody.

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Stowarzyszenia „Dworek Polski” w Chojnicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, jak również do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

7. Dane uczestnika nie będą przekazywane podmiotom przetwarzającym oraz nie przewiduje się przekazywania ich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane uczestnika będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji i rozliczenia Konkursu.

9. Decyzje wobec przetwarzania danych uczestnika nie będą podejmowane automatyczne, a dane nie będą podlegać profilowaniu.
10. Zgoda dotyczy realizowanego przez Stowarzyszenie konkursu w ramach zadania pod nazwą „Na Szlaku Kultur Majówka Chojnice 2023” oraz „Na Szlaku Kultur Majówka Gmina Chojnice 2023”

 

Miejscowość i data                                                           (podpisy osób, których dane występują w zgłoszeniu)* :

 

…………………………..…..                                                                        ….. …………….……………………..…..

               

 

 

*

W przypadku, gdy uczestnikiem Konkursu jest osoba nieletnia, powyższe zgody udzielane są w jej imieniu przez opiekuna prawnego.           


Regulamin X Ogólnopolskiego

Konkursu Kapel i Zespołów Folklorystycznych

Na Szlaku Kultur Chojnice 2023:

 

I. Celem Konkursu      

jest integracja środowisk kulturalnych, ocena poziomu artystycznego polskiej sceny folklorystycznej, zainteresowanie polskim folklorem jak najszerszej grupy odbiorców, zapoznanie z działalnością stowarzyszenia – szczególnie przedłużanie tradycji dworku polskiego, stanowiącego o polskiej tożsamości, uczczenie narodowego święta.

 

II. Uczestnikami Konkursu

mogą być kapele i zespoły, których skład (instrumenty)
i repertuar winien być zgodny z tradycją regionu, wybranego do prezentacji konkursowej.

Prosimy o dobór zróżnicowanych gatunkowo utworów, których prezentacja nie przekroczy 15 minut.

 

Kapela dla potrzeb Konkursu rozumiana będzie jako zespół wokalno-instrumentalny, którego skład w większości tworzą osoby grające na instrumencie.

 

Zespół dla potrzeb Konkursu rozumiany będzie jako zespół wokalno-instrumentalny, którego skład tworzą w większości osoby, które wyłącznie śpiewają.

 

Konkurs odbędzie się w dniu 3 maja 2023 r. (środa)  w Chojnickim Centrum Kultury.

        III. Warunkiem uczestnictwa

        w konkursie jest przestrzeganie założeń Regulaminu,        oraz wypełnienie Karty Zgłoszenia i nadesłanie jej na       adres e-mail:

dworekchojnice@gmail.com

        lub na adres:

        Stowarzyszenie „Dworek Polski”

        89 – 600 Chojnice

        ul. Swarożyca 1

Tel. +48 791 507 169

W TERMINIE DO 10 kwietnia 2023 r.

(decyduje data stempla pocztowego lub maila).

O wszelkich zmianach w Karcie zgłoszenia należy poinformować Organizatora.

 

IV. Ocena programu konkursowego

zostanie dokonana przez specjalnie do tego powołaną Komisję Konkursową, w skład której wejdą osoby
z przygotowaniem muzycznym, etnograficznym
i artystycznym.

 

Przy ocenie programu konkursowego będzie brany pod uwagę dobór repertuaru, jego zgodność z wybranym do prezentacji regionem, skład instrumentalny, ogólny wyraz artystyczny.

 

V. Nagrody

pieniężne i rzeczowe zostaną wręczone niezwłocznie po ogłoszeniu protokołu Komisji Konkursowej, a ich wartość będzie uzależniona od zgromadzonych na ten cel środków.

Przyznane zostaną miejsca oraz wyróżnienia.

Każda kapela i zespół otrzyma statuetkę konkursową,      pamiątkowy dyplom oraz nagrody rzeczowe.

        O ostatecznym podziale nagród zadecyduje Komisja         Konkursowa.

Przyznane mogą być również dodatkowe nagrody,
w tym nagroda publiczności.

 

        VI. Uwagi

        Organizator zapewnia miejsce na przygotowanie do         występu, poczęstunek kawowy, ciepły posiłek oraz napoje podczas imprezy uczestnikom Konkursu.

 

        Organizator zapewnia nagłośnienie, oświetlenie oraz        garderobę.

 

Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na udział w imprezach    towarzyszących (koncert plenerowy), w szczególności dla kapel i zespołów, które przyjadą dzień wcześniej,
korzystając z noclegu.

 

Dla kapel i zespołów biorących udział w koncercie plenerowym przewidziane są równowartościowe nagrody pieniężne lub rzeczowe.

Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką prezentacji oraz wykorzystanie materiału dla przez Organizatora w ramach działalności Stowarzyszenia.

 

Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub jednostki delegującej i powinni zgłosić się do biura organizatora konkursu najpóźniej do godz. 11:00 w dniu Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu i podziału nagród.

VII. Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie „Dworek Polski”

89 – 600 Chojnice

ul. Swarożyca 1

Tel. 791 – 507- 169

E-mail: dworekchojnice@gmail.com

      

VIII. Organizator Konkursu

        Stowarzyszenie „Dworek Polski”

               

 

 

 

        IX. Współorganizatorzy:

        Powiat Chojnicki

              Znalezione obrazy dla zapytania logo powiat chojnicki

 

          Miasto Chojnice

              Podobny obraz

 

        X. Partner:

        Chojnickie Centrum Kultury

 

 

 

Data rozpoczęcia:

2023-05-03:10:00:00

Data zakończenia:

0000-00-00:00:00:00

Miejsce wydarzenia:

Chojnickie Centrum Kultury
<< Powrót Licza odwiedzin: 1286711 Ostatnia aktualizacja: 2023-03-22