Dolnośląskie Folkowo i Ludowo

ZGŁOSZENIE DO MIETKOWA - ŚPIEWANIE NAD WODĄ

 

http://gokmietkow.pl/news/xxiii-piewanie-nad-wod

 

Gminny Ośrodek Kultury                                                                     Mietków dnia 26.03.2018

w Mietkowie

ul. Spóldzielcza 6

55-081 Mietków

tel. 71-316 82 54

biuro@gokmietkow.pl                                                                                                      

                                             

Gminny Ośrodek Kultury, Komisja Kultury Rady Gminy Mietków serdecznie zapraszają zespoły folklorystyczne, śpiewacze, chóralne i taneczne do wzięcia udziału

 

W XXIII PRZEGLĄDZIE LUDOWYCH ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH

„ŚPIEWANIE NAD WODĄ”

19-20  MAJA 2018 ROKU

 

 

            Pragniemy, aby spotkania zespołów śpiewaczych były okazją do konfrontacji dorobku artystycznego oraz wymiany doświadczeń dla zespołów działających w gminach i powiatach naszego województwa i w innych regionach Polski.

Organizatorzy zakładają, że:

         uczestnikami spotkań mogą być wielopokoleniowe grupy śpiewacze, chóralne oraz kapele wykonujące utwory bazujące na kulturze ludowej w języku ojczystym,

         każdy z zespołów uhonorowany zostanie dyplomem i nagrodą

         wykonawcy przyjeżdżają na koszt własny, bądź instytucji patronującej.

 

            Prezentacje odbędą się na ‘Plaży na cyplu” – zalew Proszkowicki - od strony wsi Maniów w dniu 19-20 Maja 2018 r.

 

            Serdecznie zapraszamy- prosimy o telefoniczne potwierdzenie  wysłania zgłoszenia.

 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 20.04.2018 roku.

 

R E G U L A M I N 

            I. ORGANIZATOR PRZEGLĄDU

            Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie i Rada Programowa Gminy Mietków

 

            II.CEL PREZENTACJI

Przegląd jest okazją do konfrontacji dorobku zespołów śpiewaczych z terenu naszego kraju. Stanowi doskonałą okazję do integracji środowisk twórczych kontynuujących tradycje i zwyczaje naszych przodków oraz stwarza możliwość wymiany doświadczeń. Jednocześnie jest okazją do promocji twórczości i dorobku artystycznego twórców, jak i zespołów folklorystycznych.

III.UCZESTNICY PRZEGLĄDU

 

W Przeglądzie mogą wziąć udział wielopokoleniowe: kapele ludowe, folklorystyczne, zespoły śpiewacze.

 

            IV. MIEJSCE I TERMIN

 

Plaża na cyplu” – zalew Proszkowicki, od strony wsi Maniów 19-20 maja 2018 r.

           

            V. ZGŁOSZENIA

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 roku na adres

Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie

ul. Spółdzielcza 6

55-081 Mietków

lub  biuro@gokmietkow.pl

Zgłoszenia w formie elektronicznej lub tradycyjnej przyjmujemy tylko na kartach zgłoszeniowych organizatora. Prosimy zespoły o przesłanie razem ze zgłoszeniem nagrań demo lub linków do nagrań i filmów wideo zamieszczonych w internecie. Prosimy jednocześnie o zamieszczenie informacji o zespole, które będą zaprezentowane przez konferansjera na scenie.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, powołana przez Organizatora Komisja Weryfikacyjna wyłoni uczestników przeglądu, którzy zostaną powiadomieni o swoim udziale telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

            VI. KRYTERIA OCENY I NAGRODY

Przegląd nie zakłada wprowadzenia współzawodnictwa, ideą "Śpiewania" jest prezentacja dorobku artystycznego poszczególnych zespołów. Każdy z wykonawców uhonorowany zostanie dyplomem i równorzędną nagrodą.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

         organizator ustala kolejność występów,

         zespoły przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji patronującej,

        długość prezentacji jednego zespołu (razem z instalacją na scenie) nie może przekroczyć 20 minut,

        ostateczna decyzja o uczestnictwie w przeglądzie danego zespołu należy do organizatora,

         organizator zapewnia jeden poczęstunek,

         zespoły zobowiązane są do przestrzegania godziny swojego występu i do zgłoszenia się w miejscu przeglądu min. na 1 godzinę przed występem,

          po przybyciu na miejsce imprezy zespoły są zobowiązane zgłosić się do Organizatora  w celu rejestracji i odbioru talonów,

         po swoim występie zespoły są proszone o zgłoszenie się do Organizatora w celu odbioru nagrody,

         każdy z zakwalifikowanych zespołów jest zobowiązany do promocji Przeglądu z wykorzystaniem portali społecznościowych i stron internetowych własnych lub instytucji patronujących (w ramach możliwości),

         w sprawach spornych decydujący głos należy do Organizatora,

         Organizator zastrzega sobie prawo do:

- zmiany harmonogramu kolejności występów

- dokumentowania i późniejszego wykorzystania wizerunku, zdjęć, materiałów audio i wideo, prezentacji konkursowych w radio, telewizji i innych materiałach promocyjnych bez wypłacania honorariów.

- zmian w regulaminie bez powiadamiania uczestników Przeglądu.

Szczegółowe informacje:

Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie

ul. Spółdzielcza 6

55-081 Mietków

71 31-68-254

www.gokmietkow.pl

biuro@gokmietkow.pl

KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU

Prosimy o rzetelne opisywanie poszczególnych rubryk

                                              

NAZWA ZESPOŁU.................................................................................................................

 

 

CHARAKTER ZESPOŁU: śpiewaczy, śpiewaczo-taneczny, chóralny, kapela ludowa itp.

 

            (odpowiednie zakreślić lub podać inne) ………………………………………………..

 

WIELOPOKOLENIOWOŚĆ jest reprezentowana przez: dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów

 

           (odpowiednie zakreślić lub podać inne)………………………………………………………...

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU: tytuły utworów

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ILOŚĆ CZŁONKÓW ZESPOŁU z  kierowcą:................................................................................

CZAS TRWANIA PROGRAMU (do 15 min)

WYMAGANIA TECHNICZNE:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KONTAKT Z ZESPOŁEM( adres tradycyjny z podaniem gminy i powiatu, poczty elektronicznej oraz telefon kontaktowy)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………...

INFORMACJE O ZESPOLE- prosimy o informacje które będa przedstawione na scenie przed występem zespołu, przez osoby prowadzace. Można przysyłać na osobnym załączniku. Bardzo ważne!

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Prosimy o rzetelne opisywanie poszczególnych rubryk

 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych w informatycznej bazie danych Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie, ul. Spółdzielcza 6 oraz ich przetwarzanie zgodnie z teścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z póź. zmianami). Jednoczesnie oświadczam, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawienia.

 

 

 

……………………………………                                          …………………………………………

 

(miejscowość, data)                                                                             (podpis kierownika zespołu)

Data rozpoczęcia:

2018-05-19:00:00:00

Data zakończenia:

0000-00-00:00:00:00

Miejsce wydarzenia:

MANIÓW
<< Powrót Licza odwiedzin: 465937 Ostatnia aktualizacja: 2018-04-19

Banner z prawej strony