Dolnośląskie Folkowo i Ludowo

XXIV PRZEGLĄD LUDOWYCH ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH „ŚPIEWANIE NAD WODĄ”

 Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie, Powiat Wrocławski, Rada Programowa Przeglądu i Gmina Mietków serdecznie zapraszają zespoły folklorystyczne, śpiewacze, chóralne i taneczne do wzięcia udziału

W XXIV PRZEGLĄDZIE LUDOWYCH ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH

„ŚPIEWANIE NAD WODĄ”

18-19  MAJA 2019 ROKU

 

 

            Pragniemy, aby spotkania zespołów śpiewaczych były okazją do konfrontacji dorobku artystycznego oraz wymiany doświadczeń dla zespołów działających w gminach i powiatach naszego województwa i w innych regionach Polski.

Organizatorzy zakładają, że:

         uczestnikami spotkań mogą być wielopokoleniowe grupy śpiewacze, chóralne oraz kapele wykonujące utwory bazujące na kulturze ludowej w języku ojczystym,

         każdy z zespołów uhonorowany zostanie dyplomem i nagrodą

         wykonawcy przyjeżdżają na koszt własny, bądź instytucji patronującej.

 

            Prezentacje odbędą się na terenie OSWiR Powiatu Wrocławskiego  w Borzygniewie- nad jeziorem mietkowskim w dniach 18-19 Maja 2019 r.

 

            Serdecznie zapraszamy- prosimy o telefoniczne potwierdzenie  wysłania zgłoszenia.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 1.04.2019 roku.

Prosimy o przywiezienie oryginałów zgód na przetwarzanie danych osobowych w dniu występu i przekazanie ich organizatorowi.

REGULAMIN

 

            I. ORGANIZATOR PRZEGLĄDU

 

            Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie, Powiat Wrocławski, Rada Programowa Przeglądu i Gmina Mietków

 

            II.CEL PREZENTACJI

Przegląd jest okazją do konfrontacji dorobku zespołów śpiewaczych z terenu naszego kraju. Stanowi doskonałą okazję do integracji środowisk twórczych kontynuujących tradycje i zwyczaje naszych przodków oraz stwarza możliwość wymiany doświadczeń. Jednocześnie jest okazją do promocji twórczości i dorobku artystycznego twórców, jak i zespołów folklorystycznych.

            III.UCZESTNICY PRZEGLĄDU

 

W Przeglądzie mogą wziąć udział wielopokoleniowe: kapele ludowe, folklorystyczne, zespoły śpiewacze.

 

            IV. MIEJSCE I TERMIN

Prezentacje odbędą się na terenie OSWiR Powiatu Wrocławskiego  w Borzygniewie- nad jeziorem mietkowskim w dniach 18-19 Maja 2019 r.

 

            V. ZGŁOSZENIA

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 kwietnia 2019 roku na adres

Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie

ul. Spółdzielcza 6

55-081 Mietków

lub  biuro@gokmietkow.pl

Zgłoszenia w formie elektronicznej lub tradycyjnej przyjmujemy tylko na kartach zgłoszeniowych organizatora. Prosimy zespoły o przesłanie razem ze zgłoszeniem nagrań demo lub linków do nagrań i filmów wideo zamieszczonych w internecie. Prosimy jednocześnie o zamieszczenie informacji o zespole, które będą zaprezentowane przez konferansjera na scenie.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, powołana przez Organizatora Komisja Weryfikacyjna wyłoni uczestników przeglądu, którzy zostaną powiadomieni o swoim udziale telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

            VI. KRYTERIA OCENY I NAGRODY

Przegląd nie zakłada wprowadzenia współzawodnictwa, ideą "Śpiewania" jest prezentacja dorobku artystycznego poszczególnych zespołów. Każdy z wykonawców uhonorowany zostanie dyplomem i równorzędną nagrodą.

            VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

         organizator ustala kolejność występów,

         zespoły przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji patronującej,

        długość prezentacji jednego zespołu (razem z instalacją na scenie) nie może przekroczyć 20 minut,

        ostateczna decyzja o uczestnictwie w przeglądzie danego zespołu należy do organizatora,

         organizator zapewnia jeden poczęstunek,

         zespoły zobowiązane są do przestrzegania godziny swojego występu i do zgłoszenia się w miejscu przeglądu min. na 1 godzinę przed występem,

          po przybyciu na miejsce imprezy zespoły są zobowiązane zgłosić się do Organizatora  w celu rejestracji i odbioru talonów,

         po swoim występie zespoły są proszone o zgłoszenie się do Organizatora w celu odbioru nagrody,

         każdy z zakwalifikowanych zespołów jest zobowiązany do promocji Przeglądu z wykorzystaniem portali społecznościowych i stron internetowych własnych lub instytucji patronujących (w ramach możliwości),

         w sprawach spornych decydujący głos należy do Organizatora,

         Organizator zastrzega sobie prawo do:

- zmiany harmonogramu kolejności występów

- dokumentowania i późniejszego wykorzystania wizerunku, zdjęć, materiałów audio i wideo, prezentacji konkursowych w radio, telewizji i innych materiałach promocyjnych bez wypłacania honorariów.

- zmian w regulaminie bez powiadamiania uczestników Przeglądu.

            VIII. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych. Wzór zgody wraz z klauzulą informacyjną stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

Szczegółowe informacje:

Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie

ul. Spółdzielcza 6

55-081 Mietków

71 31-68-254

www.gokmietkow.pl

 

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na:

 

1.    przetwarzanie przez administratora, którym jest Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie moich danych osobowych

 

………………………………………………………………………………………………

(IMIĘ I NAZWISKO kierownika zespołu)

 

………………………………………………………………………………………………

(ADRES ZAMIESZKANIA kierownika zespołu)

 

………………………………………………………………………………………………

(NR TELEFONU)

 

XXIV Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych „Śpiewanie nad wodą”

 

w celu  realizacji zadań z zakresu  działalności kulturalnej;

 

2. wykorzystywanie mojego wizerunku i członków zespołu, utrwalonego podczas XXIV Przeglądu Ludowych Zespołów Śpiewaczych „Śpiewanie nad wodą”  na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie, tablicach, wystawach, w gazetkach, stronach www i w mediach społecznościowych.

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu                i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

 

 

 

..................................................................................

 DATA i PODPIS kierownika zespołu

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1)        administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie z siedzibą w Mietkowie przy ul. Spółdzielcza 6, 55-081 Mietków, reprezentowany przez Dyrektora;

2)        inspektorem ochrony danych w Gminny Ośrodku Kultury w Mietkowie jest Pani  Anna Stasiakkontakt telefoniczny pod nr 713604915 lub za pośrednictwem adresu e-mail administratora: iod@mietkow.pl

3)        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i sportowej wykonywanej przez administratora oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4)        odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5)        Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;

6)        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania projektu kulturalnego

7)        posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,       prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mailowy: iod@mietkow.pl

8)        ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)  podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją zadań administratora w zakresie organizacji XXIV Przeglądu Ludowych Zespołów Śpiewaczych „Śpiewanie nad wodą”

 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

 

...............................................................................................

 

Czytelnie PODPIS kierownika zespołu

 Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie

                                                              ul. Spółdzielcza 6

                                                           55-081 Mietków

                                                            tel. 713168254

                                                                                    e-mail: biuro@gok mietkow.pl

 

KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU

Prosimy o rzetelne opisywanie poszczególnych rubryk

                                              

NAZWA ZESPOŁU.................................................................................................................

 

CHARAKTER ZESPOŁU: śpiewaczy, śpiewaczo-taneczny, chóralny, kapela ludowa itp.

 

            (odpowiednie zakreślić lub podać inne) ………………………………………………..

 

WIELOPOKOLENIOWOŚĆ jest reprezentowana przez: dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów

 

           (odpowiednie zakreślić lub podać inne)………………………………………………………...

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU: tytuły utworów

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ILOŚĆ CZŁONKÓW ZESPOŁU z  kierowcą:................................................................................

CZAS TRWANIA PROGRAMU (do 15 min)

WYMAGANIA TECHNICZNE:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KONTAKT Z ZESPOŁEM( adres tradycyjny z podaniem gminy i powiatu, poczty elektronicznej oraz telefon kontaktowy) Bartdzo ważne

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………...

INFORMACJE O ZESPOLE- prosimy o informacje które będa przedstawione na scenie przed występem zespołu, przez osoby prowadzace. Można przysyłać na osobnym załączniku. Bardzo ważne!

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Prosimy o rzetelne opisywanie poszczególnych rubryk

 

 

 

 

……………………………………                                          …………………………………………

 

(miejscowość, data)                                                                             (podpis kierownika zespołu lub instytucji delegującej)

Data rozpoczęcia:

2019-04-01:00:00:00

Data zakończenia:

0000-00-00:00:00:00

Miejsce wydarzenia:

MIETKÓW
<< Powrót Licza odwiedzin: 769447 Ostatnia aktualizacja: 2019-08-23

Banner z prawej strony