Dolnośląskie Folkowo i Ludowo

WROCŁAWSKIE KLUSKWICKI ZGŁOSZENIA

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w przeglądzie organizowanym przez Reprezentacyjny Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca "Wrocław", współfinansowanym ze środków budżetowych Gminy Wrocław w ramach projektu "Tradycyjny Wrocław. II edycja"

 

Przegląd ma charakter konkursu, a dla najlepszych w swoich kategoriach przewidziane są nagrody finansowe oraz upominki.

 

Informujemy, iż termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do dnia 30 października 2019 roku.

 

Uczestnikami mogą być soliści amatorzy oraz grupy śpiewacze, zespoły, chóry, grupy nieformalne itd.

 

Repertuar tradycyjny obejmuje także utwory wykonywane w językach innych niż polski.

 

Wszystkie informacje są dostępne na stronie:

 

http://zespol.wroc.pl/

 REGULAMIN

I WROCŁAWSKIEGO PRZEGLĄDU CHÓRÓW i SOLISTÓW W REPERTUARZE

TRADYCYJNYM

„WROCŁAWSKIE KLUSKWICKI”

I. WSTĘP

1. Przegląd organizowany jest przez Reprezentacyjny Dolnośląski Zespół Pieśni i

Tańca „Wrocław”

z/s przy ul. Kościuszki 35b, 50-011 Wrocław

KRS 0000035273

w ramach projektu współfinansowanego ze środków finansowych Gminy Wrocław

pt .:„Tradycyjny Wrocław. II edycja”

Odbędzie w dniu 17 listopada 2019 roku o godzinie 15.00 w Ośrodku Działań

Artystycznych "Firlej" przy ul. Grabiszyńskiej 56; 53-504 Wrocław

2. Cele przeglądu :

- prezentacja najcenniejszych wartości polskiej kultury tradycyjnej,

- popularyzacja folkloru różnych regionów etnograficznych Polski, ze szczególnym

naciskiem na folklor Dolnego Śląska

- promocja artystyczna grup śpiewaczych i solistów,

- umożliwienie twórczej konfrontacji.

3. Przegląd ma charakter konkursu. Ilość uczestników Przeglądu jest ograniczona.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia

eliminacji konkursowych na podstawie dostarczonych nagrań

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W Przeglądzie mogą wziąć udział amatorzy:

a. soliści: twórcy i artyści ludowi, animatorzy kultury, osoby kultywujące dawne

tradycje śpiewacze, miłośnicy muzyki tradycyjnej itp.

b. grupy śpiewające: amatorskie zespoły folklorystyczne, organizacje pozarządowe

szerzące kulturę ludową, kluby śpiewacze, grupy nieformalne, lokalne chóry

amatorskie itp.

bez towarzyszenia instrumentalnego lub z towarzyszeniem instrumentalnym.

Uczestnicy muszą mieć ukończone 16 lat.

2. Występujący zobowiązani są do prezentacji programu konkursowego, którego czas

nie może przekroczyć 10 minut.

3. Uczestnicy zobowiązane są do przygotowania jednej piosenki finałowej, która może

zostać zaprezentowana podczas rozdania nagród w dniu Przeglądu.

4. Koszty przejazdu i ubezpieczenia ponoszą uczestnicy. Organizator zapewnia napoje

dla wszystkich uczestników konkursu.

5. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Stowarzyszenia Reprezentacyjnego

Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wrocław”

III. REKRUTACJA

1. W celu przystąpienia do rekrutacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy

przesłany mailem lub pobrany ze strony internetowej www.zespol.wroc.pl oraz

załączyć demonstracyjne nagrania audio lub wideo i przesłać na adres mailowy

zespol@zespol.wroc.pl z tytułem wiadomości „Zgłoszenie – I Wrocławski Przegląd

Chórów i Solistów w repertuarze tradycyjnym” lub wypełnioną kartę zgłoszenia wraz

z nagraniami (w formie plików mp3 lub płyt cd) przysłać na adres Organizatora:

Reprezentacyjny Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław”

Ul. Kościuszki 35b, 50-011 Wrocław

2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 października 2019 r. W przypadku zgłoszeń

listownych NIE decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia nadesłane po terminie

mogą nie być brane pod uwagę. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.

3. Wykonawcy biorący udział w rekrutacji są zobowiązani dostarczyć nagrania

demonstracyjne audio lub video, które muszą zawierać co najmniej 2 utwory. Przy

kwalifikacji nie będzie brana pod uwagę jakość nagrania.

4. O zakwalifikowaniu do udziału wykonawcy zostaną zawiadomieni drogą e-mailową

lub telefonicznie w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji. Lista zakwalifikowanych

wykonawców zostanie również opublikowana na stronie internetowej organizatora.

5. O dopuszczeniu do Przeglądu decyduje komisja rekrutacyjna. Decyzje komisji

rekrutacyjnej są nieodwołalne. Organizator nie ma obowiązku ujawniania przyczyn

niezakwalifikowania wykonawcy do udziału w Przeglądzie.

6. Wykonawcy zakwalifikowani do Przeglądu muszą potwierdzić udział e-mailem

na adres: zespol@zespol.wroc.pl lub telefonicznie do 9 listopada 2019 roku.

W przypadku rezygnacji lub braku potwierdzenia uczestnictwa do Przeglądu

zakwalifikowany będzie wykonawca z listy rezerwowej.

7. Informacje o Wykonawcach zawarte w kartach zgłoszenia wraz z załącznikami

Organizator może wykorzystać w materiałach informacyjno-promocyjnych oraz

komunikatach prasowych.

IV. JURY I KRYTERIA OCEN

1. W skład komisji oceniających prezentacje konkursowe wejdą specjaliści z dziedziny

folkloru,etnografii i muzyki itp. wybrani przez Organizatora

2. Komisja dokonując oceny będzie brała pod uwagę:

- pomysł

- atrakcyjność przekazu scenicznego

- dobór repertuaru do możliwości wokalnych wykonawcy/ców

- świadomość źródła

- ogólny wyraz artystyczny,

-folklorystyczny autentyzm melodyczny, słowny (cechy gwarowe śpiewu)

prezentowanych utworów,

- artyzm i technikę wykonania,

V. KONKURS

1. W ramach Konkursu w kategorii chórów i kategorii solistów przewiduje się jedną

nagrodę główną. Komisja Konkursowa może przyznać także wyróżnienia.

2. Nagrody stanowią:

a. nagroda główna -nagroda finansowa w wysokości 800 zł i zaproszenie do udziału w

koncercie Reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wrocław”

b. wyróżnienie - torba z upominkami

Dla wszystkich startujących – pamiątkowe dyplomy uczestnictwa

Ramowy program imprezy, wraz z informacją o zakwalifikowaniu do udziału

w imprezie zostanie przesłany uczestnikom na adres mailowy podany w karcie

zgłoszenia w terminie do dnia 30 października 2019 roku.

Informacji na temat Przeglądu udziela:

Jagienka Świetlik Prus – koordynator festiwalu zespol@zespol.wroc.pl , 502641628

VI. KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I

DANYCH OSOBOWYCH

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie

internetowej www.zespol.wroc.pl

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Przeglądu jest

Reprezentacyjny Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław” z siedzibą przy ul.

Kościuszki 35 B, 50-011 Wrocław

3. Dane osobowe Uczestników Przeglądu będą przetwarzane przez Organizatora.

4. Przystąpienie do udziału w Przeglądzie i podanie swoich danych osobowych

w treści formularza rekrutacyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody

na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją I Przeglądu przez

Organizatora lub na zlecenie Organizatora oraz wyrażeniem zgody

na opublikowanie informacji o Uczestniku Przeglądu w materiałach

dotyczących konkursu.

5. Organizator ma prawo powierzyć dane osobowe Uczestników Przeglądu

do przetwarzania podmiotom współpracującym przy realizacji Przeglądu

w celu:

realizacji konkursu,

wyłonienia Laureatów ,

wydania nagród,

wysyłania drogą e-mail informacji związanych z Przeglądem

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia I

Przeglądu i wydania nagród oraz po jego zakończeniu przez czas niezbędny

do wypełnienia obowiązków prawnych Organizatora oraz do upływu terminu,

w jakim przeciwko Organizatorowi mogą być wnoszone roszczenia w związku

z organizacją Przeglądu.

7. Uczestnikom przysługuje prawo do dostępu do ich danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Oświadczenia w tym

zakresie należy składać na adres e-mail: zespol@zespol.wroc.pl

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta

w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do wzięcia

udziału w Przeglądzie.

9. Organizator informuje, iż w czasie trwania Przeglądu może być prowadzona

transmisja dźwięku i obrazu, która będzie emitowana na żywo w mediach

publicznych lub Internecie, a po zakończeniu Turnieju nagrania i fotografie

mogą zostać opublikowane na stronie Organizatora, portalach

społecznościowych oraz w publikacjach promujących i dokumentujących

Przegląd. Wykorzystanie i rozpowszechnienie Państwa wizerunku, o którym

mowa powyżej jest zgodne z przepisami prawa.

10. Zgłoszenie do Przeglądu jest równoznaczne ze zgodą na bezpłatną

rejestrację i emisję radiową/internetową Uczestników w trakcie Przeglądu.

Uczestnicy zgadzają się, aby Organizator w sposób nieograniczony pod

względem czasu i przestrzeni rozporządzał i korzystał ze wszystkich

artystycznych wykonań dokonanych w trakcie Przeglądu w całości

i we fragmentach, na następujących polach eksploatacji:

utrwalenia dowolną technika audialną;

zwielokrotniania dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych;

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp

do artystycznego wykonania w miejscu i czasie przez siebie wybranym

(w tym wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci typu Internet);

nadawania za pomocą przekazów radiowych przez stacje przewodowe

lub bezprzewodowe, naziemne lub satelitarne, z zastrzeżeniem,

że artyści wykonawcy zachowują prawo do opłat za nadania

powtórkowe płatnych przez nadawców za pośrednictwem właściwych

organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi.

11. W przypadku skierowania wobec Organizatora roszczeń przez osobę

trzecią z tytułu naruszenia jakichkolwiek jej praw w związku z dokonanym

zgłoszeniem do Przeglądu, Uczestnik/kierownik zespołu zobowiązuje się,

że podejmie wszelkie działania w celu oddalenia tych roszczeń, a także

że pokryje koszty i szkody z nimi związane oraz że wstąpi w miejsce

Organizatora do toczących się postępowań sądowych lub w braku takiej

możliwości przystąpić do postępowania po stronie Organizatora. W przypadku

zgłoszenia do Przeglądu dokonanego przez kierownika zespołu oświadcza on,

że posiada zgody wykonawców na udział w nim i na warunki regulaminu.

12. Uczestnik Przeglądu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie,

wielokrotne wykorzystywanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć,

materiałów wideo ze swoim wizerunkiem za pośrednictwem dowolnego

medium do celów promocyjnych i archiwizacyjnych Organizatora bez

konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

13. W przypadku osób niepełnoletnich, solistów jak i członków zespołów

konieczne jest przedstawienie zgody na udział w Przeglądzie podpisanej przez

rodzica/ opiekuna prawnego/ przedstawiciela ustawowego takiej osoby.

14. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za naruszenie

praw autorskich osób trzecich przez Uczestników.

15. W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy

do Organizatora.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek w niniejszym

regulaminie.

 

 

Data rozpoczęcia:

2019-10-30:00:00:00

Data zakończenia:

0000-00-00:00:00:00

Miejsce wydarzenia:

Wrocław KLUB FIRLEJ
<< Powrót Licza odwiedzin: 807329 Ostatnia aktualizacja: 2019-10-17

Banner z prawej strony